Stredná odborná škola, Jána Zigmundíka 334/5

Stredná odborná škola, Jána Zigmundíka 334/5

J. Zigmundíka 334/5
92203 Vrbové
IČO: 17053820

Informácie o inštitúcii Stredná odborná škola, Jána Zigmundíka 334/5

 

Charakteristika školy

 

Vyučovací proces zabezpečuje škola v štyroch budovách, ktorú sú v prevádzkyschopnom stave. Budovy sú vykurované vlastnými kotolňami. Teoretické vyučovanie sa uskutočňuje v 14 klasických učebniach, v učebni informatiky, cudzích jazykov, strojopisu, v 1 učebni výpočtovej techniky z projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu  a v 4 odborných učebniach na OV. V učebni informatiky je okrem počítačov, dataprojektoru, tlačiareň a skener. V rámci projektu Infovek sú počítače pripojené na internet. Škole bol schválený projekt  - Profesijný a kariérový rast pre odborné aktivity, v ktorom škola získala  učebňu  s 21 notebookmi ,1 dataprojektorom a  1 wifi routerom. V učebni informatiky je aj interaktívny dataprojektor s tabuľou.

Praktické vyučovanie v odbore kozmetik sa uskutočňuje v dvoch kozmetických salónoch v priestoroch školy, podobne ako pre odbor kaderník sú k dispozícii tri kadernícke salóny.

Súčasťou školy je aj  školský internát, kde sú ubytovaní žiaci školy a mistneho gymnázia. Časť ŠI slúži na podnikateľskú činnosť / ubytovanie /.Škola získava prostriedky aj z mimorozpočtových zdrojov, z prenájmu nebytových, dočasne nevyužívaných  priestorov.

 

Poslanie školy

 

Poslaním našej školy je pokračovať v získavaní a rozširovaní predchádzajúcich vedomostí žiakov základných škôl, naučiť ich nové teoretické a praktické zručnosti tak, aby boli pripravení na úspešný, zodpovedný a pracovný život. Cieľom je naučiť žiakov rozvíjať schopnosti k prijímaniu vedomostí, pochopiť a správne sa zaradiť do života v spoločnosti, byť tvorivý a zodpovedný za seba pri akceptovaní všetkých morálnych hodnôt./viac v Správe o činnosti školy- koncepcia rozvoja/

Vzdelávanie na našej škole vytvára základ pre ďalšie celoživotné vzdelávanie a jeho cieľom je:

1. príprava žiakov na povolanie

2. získanie prvej odbornej kvalifikácie a uplatnenie sa žiakov na trhu práce

3. pokračovanie v štúdiu na vyšších stupňoch vzdelávania ISCED4 a ISCED5

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

            Riaditeľka školy

 

Ing. Anna Halamová

 

Zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie

Mgr.Tomáš Andrísek

Hlavná majsterka pre odborný výcvik poverená riadiť úsek PV

Alena Krišková

Vedúca ekonomického úseku

Anna Tučeková

Kde nás nájdete?

Zobrazit